29.11.2015 14:00 – 15:00Veľká sála

Antropogénne pretváranie pôdy a pozitívne možnosti jej zúrodňovania

V téme sa autor venuje antropogénnemu pretváraniu pôdy a riešenia antropogénne smerovaných pedologických problémov z viacerých uhlov pohľadu. Venovať sa bude problematike zúrodňovania pôd ako výsledku dlhodobého ľudského snaženia, tak aj otázkam znehodnocovania pôdy ako nechceného dôsledku nesprávnych spôsobov obrábania.

doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc.

doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc., popredný predstaviteľ pôdoznalectva a pôdohospodárskych vied na Slovensku, široko uznávaný aj v zahraničí. Má zásadný podiel na vytvorení modernej pôdoznaleckej školy na Slovensku, ktorá dosiahla úroveň vyspelých zahraničných kolektívov a túto pozíciu si udržuje doteraz. Zakladateľ cyklu vedeckých seminárov Antropizácia pôd (od roku 1994). V roku 2013 sa dožil významného životného jubilea a pre nás je obrovskou cťou privítať ho na našom festivale.

Aký je môj pohľad na permakultúru? Je to jeden z ekologicky a environmentálne pozitívnych spôsobov využívania krajiny na zemi. zaoberá sa predovšetkým formovaním vzájomných vzťahov medzi jednotlivými zložkami krajiny (klímy, pôdy, vody, atď. …) s cieľom vytvoriť ekologicky a environmentálne prosperujúce systémy.

Aký význam má pre mňa pôda? Pôda a pedosféra je predovšetkým prostredím umožňujúcim život na pevnine Zeme. Jej správnym využívaním človekom poskytuje možnosť dopestovať suroviny a potraviny pre jeho existenciu. Táto zložka pevniny má rad vlastností a funkcií, ktoré umožňujú rast, vývoj rastlín, zvierat a ľudí.